TECHNOGYM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGYM nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu TECHNOGYM

Thu nhập của TGYM cho nửa đầu năm là 0.14 EUR trong khi ước tính là 0.13 EUR chiếm 7.69% bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 370.00M EUR mặc dù con số ước tính là 364.89M EUR. Thu nhập ước tính cho nửa năm tới là 0.24 EUR và doanh thu dự kiến đạt 441.80M EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của TGYM.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên