TECHNOGYM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGYM nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TECHNOGYM.

Tỷ lệ giá trên doanh số của TGYM là 2.08. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 11.39. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 2.14k người.

Chỉ số
‪0‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EUR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ