EXPRIVIA

XPR MIL
XPR
EXPRIVIA MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

XPR báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của EXPRIVIA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của XPR là 94.439M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền