APPLE INC

AAPL-RM MOEX
AAPL-RM
APPLE INC MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AAPL-RM báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của APPLE INC

Tổng tài sản của AAPL-RM cho Q4 21 cao hơn 25.60T, 6.26% so với Q3 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 8.26% trong Q4 21 thành 21T.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu