ARSAGERA ASSET MG

ARSA MOEX
ARSA
ARSAGERA ASSET MG MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ARSA

Tóm tắt tài chính của ARSAGERA ASSET MG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARSA là 706.996M RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu