ELECTROZINK

ELTZ MOEX
ELTZ
ELECTROZINK MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ELTZ

Tóm tắt tài chính của ELECTROZINK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ELTZ là 220.476M RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu