FINEX PHYSICALLY GOLD ETF FXGD

FXGD MOEX
FXGD
FINEX PHYSICALLY GOLD ETF MOEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

FXGD Biểu đồ Quỹ cổ phiếu

Giao dịch FXGD với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản