MMC NORILSK NICKEL
GMKN MOEX

GMKN
MMC NORILSK NICKEL MOEX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MMC NORILSK NICKEL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GMKN là 3.985T. EPS TTM của công ty là 1604.56, lợi tức cổ tức là 6.53%, và P/E là 15.69. Ngày thu nhập tiếp theo MMC NORILSK NICKEL là August 17, ước tính là 1975.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền