ROSSETI CENTER & V

MRKP MOEX
MRKP
ROSSETI CENTER & V MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MRKP

Tóm tắt tài chính của ROSSETI CENTER & V với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MRKP là 22.472B RUB. EPS TTM của công ty là 0.09 RUB, tỷ suất cổ tức là 13.95% và P/E là 2.28.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu