NIZHNEKAMSKNEFTEK

NKNC MOEX
NKNC
NIZHNEKAMSKNEFTEK MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NKNC

Tóm tắt tài chính của NIZHNEKAMSKNEFTEK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NKNC là 145.388B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu