RAVEN PROPERTY GRP

RAVN MOEX
RAVN
RAVEN PROPERTY GRP MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính RAVN

Tóm tắt tài chính của RAVEN PROPERTY GRP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RAVN là 1.411B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu