Hợp đồng tương lai Chỉ số RTS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Chỉ số RTS

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
RIZ2023RTS INDEX FUTURES (DEC 2023)
2023-12-21111770+0.06%70112160111180
Mua
RIH2024RTS INDEX FUTURES (MAR 2024)
2024-03-21111710−0.06%−70112090111300
Mua
RIM2024RTS INDEX FUTURES (JUN 2024)
2024-06-20111210−0.79%−890111210111210
Mua
RIU2024RTS INDEX FUTURES (SEP 2024)
2024-09-19110460−1.23%−1380110460110460
Theo dõi
RIZ2024RTS INDEX FUTURES (DEC 2024)
2024-12-19109760−0.90%−1000109760109760
Bán
RIH2025RTS INDEX FUTURES (MAR 2025)
2025-03-20113740+1.64%1830113740113740
Bán
RIM2025RTS INDEX FUTURES (JUN 2025)
2025-06-19111500+0.22%250111500111500
Mua
RIU2025RTS INDEX FUTURES (SEP 2025)
2025-09-18119710−0.08%−100119710119710
Mua