ENERGIA ROCKET AND

RKKE MOEX
RKKE
ENERGIA ROCKET AND MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính RKKE

Tóm tắt tài chính của ENERGIA ROCKET AND với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RKKE là 11.541B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu