TGK-2

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGKB nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TGK-2

Báo cáo tài chính này tóm tắt tài sản của TGKB - tài sản sở hữu, nợ phải trả - nợ người khác và vốn chủ sở hữu - sự khác biệt giữa hai tài sản trước.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: RUB
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu