ERICSSON B (FRIA)

ERCB MUN
ERCB
ERICSSON B (FRIA) MUN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ERCB

Tóm tắt tài chính của ERICSSON B (FRIA) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ERCB là 24.776B EUR. EPS TTM của công ty là 0.65 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.22% và P/E là 11.58. Ngày thu nhập tiếp theo của ERICSSON B (FRIA) là 14 Tháng 7, ước tính là 0.15 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu