CN ASIA CORPORATION BHD

MYXCNASIA
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CNASIA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CN ASIA CORPORATION BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CNASIA là 58.718M MYR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu