EMICO HOLDINGS BHD

EMICO MYX
EMICO
EMICO HOLDINGS BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EMICO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EMICO HOLDINGS BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EMICO là 36.211M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu