HEXTAR INDUSTRIES BERHAD
HEXIND MYX

HEXIND
HEXTAR INDUSTRIES BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HEXIND financial statements

Tóm tắt tài chính của HEXTAR INDUSTRIES BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HEXIND là 46.493M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền