HIAP TECK VENTURE BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HIAPTEK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HIAP TECK VENTURE BHD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HIAP TECK VENTURE BHD 1.59B MYR, và năm trước đó — 1.58B MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia