JHM CONSOLIDATION BHD

JHM MYX
JHM
JHM CONSOLIDATION BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính JHM

Vị thế tài chính hiện tại của JHM CONSOLIDATION BHD

Tổng tài sản của JHM trong Q4 21 là 407.86M MYR, tăng 15.44% so với kỳ trướcQ3 21. Và tổng nợ phải trả tăng 36.09% trong Q4 21 tới 158.02M MYR.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu