MI TECHNOVATION BERHAD

MI MYX
MI
MI TECHNOVATION BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MI báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của MI TECHNOVATION BERHAD

Tổng tài sản của MI cho Q3 21 cao hơn 1.23B, 33.89% so với Q2 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 0.13% trong Q3 21 xuống 183.84M.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu