MALAYSIA PACIFIC CORP BHD
MPCORP MYX

MPCORP
MALAYSIA PACIFIC CORP BHD MYX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MALAYSIA PACIFIC CORP BHD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MPCORP là 37.396M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền