MTOUCHE TECHNOLOGY BHD

MTOUCHEMYX
MTOUCHE
MTOUCHE TECHNOLOGY BHDMYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MTOUCHE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MTOUCHE TECHNOLOGY BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MTOUCHE là 41.702M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu