NWP HOLDINGS BHD

NWP MYX
NWP
NWP HOLDINGS BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NWP

Tóm tắt tài chính của NWP HOLDINGS BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NWP là 121.073M MYR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu