PDZ HOLDINGS BHD

PDZ MYX
PDZ
PDZ HOLDINGS BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PDZ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PDZ HOLDINGS BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PDZ là 20.348M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu