PEGASUS HEIGHTS BERHAD

MYXPHB
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PHB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PEGASUS HEIGHTS BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PHB là 54.106M MYR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu