RESERVOIR LINK ENERGY BHD

RL MYX
RL
RESERVOIR LINK ENERGY BHD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RL báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của RESERVOIR LINK ENERGY BHD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của RL là 136.509M. EPS TTM của công ty là 0.06, lợi tức cổ tức là 1.06%, và P/E là 7.32.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền