VSOLAR GROUP BERHAD

VSOLARMYX
VSOLAR
VSOLAR GROUP BERHADMYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VSOLAR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VSOLAR GROUP BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VSOLAR là 48.349M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu