Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AIH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. 99.51 M USD, và năm trước đó — 100.10 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia