Amphastar Pharmaceuticals, Inc

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMPH nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của Amphastar Pharmaceuticals, Inc

AMPH dòng tiền tự do cho Q1 23 là 31.77M USD. Đối với 2022, AMPH dòng tiền tự do 67.89M USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 91.93M USD.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: USD
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
TTM
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanhChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tưChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chínhChỉ số tăng trưởng YoY
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY