bluebird bio, Inc

BLUE NASDAQ
BLUE
bluebird bio, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BLUE

Tóm tắt tài chính của bluebird bio, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BLUE là 228.652M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của bluebird bio, Inc là 4 Tháng 8, ước tính là -1.26 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu