BiondVax Pharmaceuticals Ltd

BVXVNASDAQ
BVXV
BiondVax Pharmaceuticals LtdNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BVXV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BiondVax Pharmaceuticals Ltd với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BVXV là 4.884M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của BiondVax Pharmaceuticals Ltd là 2 Tháng 5, ước tính là -0.59 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu