The Chefs' Warehouse, Inc
CHEF NASDAQ

CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của The Chefs' Warehouse, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CHEF là 1.095B. Ngày thu nhập tiếp theo The Chefs' Warehouse, Inc là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền