Expedia Group, Inc

EXPE NASDAQ
EXPE
Expedia Group, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EXPE financial statements

Vị thế tài chính hiện tại của Expedia Group, Inc

Tổng tài sản của EXPE cho Q2 21 cao hơn 24.18B, 10.59% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 16.15% trong Q2 21 thành 21.09B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu