National Vision Holdings, Inc

EYE NASDAQ
EYE
National Vision Holdings, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính EYE

Tóm tắt tài chính của National Vision Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EYE là 2.197B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của National Vision Holdings, Inc là 11 Tháng 8, ước tính là 0.07 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu