FibroGen, Inc

FGEN NASDAQ
FGEN
FibroGen, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính FGEN

Tóm tắt tài chính của FibroGen, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FGEN là 794.895M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của FibroGen, Inc là 8 Tháng 8, ước tính là -0.92 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu