MercadoLibre, Inc

MELI NASDAQ
MELI
MercadoLibre, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MELI nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính MercadoLibre, Inc, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của MELI trong quý trước là2.60B USD, và cao hơn 15.52% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q2 22 là 123.00M USD.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TTM
Tổng Doanh thu
Giá vốn hàng bán
Lãi gộp
Chi phí hoạt động (không bao gồm giá vốn hàng bán)
Thu nhập hoạt động
Tổng thu nhập phi doanh nghiệp
Thu nhập trước thuế
Lợi nhuận cổ phần
Thuế
Lợi ích không kiểm soát/thiểu số
Thu nhập/chi phí khác sau thuế
Thu nhập ròng trước khi ngừng hoạt động
Hoạt động bị chấm dứt
Thu nhập ròng
Điều chỉnh độ pha loãng
Cổ tức ưu đãi
Thu nhập ròng pha loãng có sẵn cho các cổ đông phổ thông
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng)
Số cổ phiếu cơ bản trung bình đang lưu hành
Cổ phiếu đang lưu hành
EBITDA
EBIT
Tổng Chi phí Hoạt động