Patriot Transportation Holding, Inc

PATI NASDAQ
PATI
Patriot Transportation Holding, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PATI báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của Patriot Transportation Holding, Inc

Tổng tài sản của PATI cho Q3 21 là 52.57M, ít hơn 0.90% so với Q2 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 4.91% trong Q3 21 xuống 16.66M.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu