Patriot Transportation Holding, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PATI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Patriot Transportation Holding, Inc.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Patriot Transportation Holding, Inc. 87.88M USD, và năm trước đó — 81.27M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia