PolarityTE, Inc

PTE NASDAQ
PTE
PolarityTE, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PTE

Tóm tắt tài chính của PolarityTE, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PTE là 39.573M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của PolarityTE, Inc là 18 Tháng 3, ước tính là -0.09 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền