Redfin Corporation

RDFN NASDAQ
RDFN
Redfin Corporation NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RDFN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Redfin Corporation với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của RDFN là 4.292B. Ngày thu nhập tiếp theo Redfin Corporation là 25 Tháng 2, ước tính là -0.32.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền