Seneca Foods Corp

SENEA NASDAQ
SENEA
Seneca Foods Corp NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SENEA financial statements

Vị thế tài chính hiện tại của Seneca Foods Corp

Tổng tài sản của SENEA cho Q1 21 cao hơn 968.28M, 6.48% so với Q4 20 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 14.88% trong Q1 21 thành 380.86M.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu