Triterras, Inc

TRIT NASDAQ
TRIT
Triterras, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TRIT báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Triterras, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TRIT là 421.643M. Ngày thu nhập tiếp theo Triterras, Inc là 2 Tháng 12, ước tính là 0.13.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền