vTv Therapeutics Inc

VTVTNASDAQ
VTVT
vTv Therapeutics IncNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VTVT nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu vTv Therapeutics Inc

Lợi nhuận của VTVT trong quý trước là -0.05 USD trong khi ước tính là -0.04 USD, chiếm -15.39 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 0.00 USD mặc dù con số ước tính là 250.00k USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là -0.06 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 0.00 USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của VTVT.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên