STLMT ID PHLX GOLD/SILVER SECTOR

XAG NASDAQ
XAG
STLMT ID PHLX GOLD/SILVER SECTOR NASDAQ
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

XAG Biểu đồ Chỉ số