ZK International Group Co., Ltd

ZKIN NASDAQ
ZKIN
ZK International Group Co., Ltd NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ZKIN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ZK International Group Co., Ltd với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ZKIN là 63.583M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền