FINCANNA CAPITAL CORP

CALI NEO
CALI
FINCANNA CAPITAL CORP NEO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CALI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FINCANNA CAPITAL CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CALI là 2.956M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền