THE FARM 51 GROUP

F51 NEWCONNECT
F51
THE FARM 51 GROUP NEWCONNECT
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

F51 financial statements

Tóm tắt tài chính của THE FARM 51 GROUP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của F51 là 419.453M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền