GOVENA LIGHTING

GOV NEWCONNECT
GOV
GOVENA LIGHTING NEWCONNECT
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GOV

Tóm tắt tài chính của GOVENA LIGHTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GOV là 15.631M PLN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền