QUARTICON

QON NEWCONNECT
QON
QUARTICON NEWCONNECT
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

QON nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của QUARTICON với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của QON là 9.812M PLN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu